Search form

Nkwɔ Rom 7

Pɔ̌l ǎsɔt ɛrɨŋ ndǔ ɛbhé ɛnɛ ɛ́yɨ́ŋɨ́ nɛbhay

1Bɔ̌ma, bǎrɨŋɨ ɛbhe. Bǎrɨŋɨ yɛ bɛ ɛbhé ɛbhɔŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m mmu chi ndiɛrɛ mpok yi achi nɛpɛ́m? 2Nchí sɔt ɛrɨŋ ɛnɛ́ ngɔrɛ́ nɛbhay. Mpoknkɛm anɛ nnɛ́m achi nɛpɛ́m ɛbhé ɛ́gwɔ̀t yi nɛ nnɛ́m ɛyi. Kɛ mbák nnɛ́m agu, ɛbhé yɔ ɛ́pu pɛrɛ gwɔt yi. 3Mbák ngɔrɛ́ achi nɛ mmu achak mpok nnɛ́m ábhʉɛ́t nɛpɛ́m, nɔ achi nkwɛnɛ́ bɛrwɔp. Kɛ mbák nnɛ́m agu, ɛbhé ɛnɛ́ ɛ́gwɔ́rɛ́ yi nɛ nnɛ́m ɛpu pɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ amfay yi. Nɛ mbák abhay mmǔ chak, apú bhak nkwɛnɛ́ bɛrwɔp.

4Bɔ̌ma, ɛnyu ɛyɔ kɛ ɛchi nɛ bhe. Ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ pɛrɛ bhɔ́ŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛka mbɔnyunɛ, bɛyɨŋɨ ɛbhé, bǎgú nyaka nɛ Kristo mpok yi agu ndǔ ɛkotákátí. Nɛ́nɛ, bǎbhat mmʉɛt nɛ mmu anɛ Mandɛm ákʉ́ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m bɛ ankʉ bhɛsɛ sɛ́mbák bo abhɛn sɛ́kʉ̀ bɛrɨ ndǔ bɛtok Mandɛm. 5Mpok anɛ sɛ́kòŋo nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báyàŋ sɛnkʉ, ɛbhé ɛ́kú sɛ́ré ŋwaka bɛkʉ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ nɛ mmʉɛt ɛyɛsɛ bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɔ mɛntwɔ bhɛsɛ nɛ nɛwú. 6Kɛ nɛ́nɛ, ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ pɛrɛ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ bhɛsɛ mbɔnyunɛ, bɛyɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́gwɔ́rɛ́ nyaka bhɛsɛ, sɛ́rɔp chi mbɔ bawú. Nɛ́nɛ, sɛ́pɛt sɛ́pú ndǔ kɛsɛm bɛkoŋo mbi bɛbhé ɛbhɛn basɨŋɨ mbɔnyunɛ sɛ́rɔbhɛ koŋo chi mbi akɔ anɛ Ɛfóŋó Mandɛm átɔ̀ŋ bhɛsɛ.

Ɛbhé Mandɛm ɛ́kʉ̀ sɛ́ngɔ bɛbʉ́ bhɛsɛ

7Sɛ́ndɛ́m yɛ bɛ yi? Bɛbhʉɛrɛ ɛbhé chi bɛkʉ bɛbʉ́ kɛ? Wáwák! Ɛbhé kɛ ɛ́kʉ̀ bo mándɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɛbʉ́ bɛchi. Mbɔ ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ rɛm bɛ, “Ɔ́kɛ́ fyɛ ngoŋo ndǔ ɛnyɨŋɨ́ mmu” mbʉ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛchi ndu bɛfyɛ ngoŋo ndu ɛnyɨŋɨ mmu. 8Kɛ ɛbhé ɛyɔ ɛ́kʉ́ nyaka mfyɛ́ ngoŋo ndǔ mɛnyɨŋɨ́ bho mɛnyu nɛ mɛnyu. Mbák ɛbhé ɛ́pú, bɛbʉ́ bɛ́bhàk chi mbɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́gú. 9Mpok achi anɛ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhé ɛ́yàŋ bo mankʉ. Kɛ ndɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ ɛbhé, ngɔ́ bɛ nnáŋ nkwɛn nyaka ɛbhé, nɛ ngú. 10Nkúbhɛ́ ɛbhé ɛnɛ Mandɛm áyàŋ nyaka bɛ ɛnkʉ mɛ mbɔ̌ŋ nɛpɛ́m ɛ́twɔ́ mɛ chi nɛ nɛwú. 11Ɛbhé ɛnɛ ɛchi mɛ antɨ ɛ́rɔ́bhɛ twɔ́ mɛ chi nɛ nɛwú. 12Sɛ́ghɔ̀ yɛ bɛ bɛbhé mɛnkɛm bɛchi nyáŋá. Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhé ɛ́rɛ̀m ɛchi nyáŋá, ɛ́chí chak, nɛ ɛrɨ.

13Kɛ ɛbhé ɛnɛ́ ɛchi ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ ɛ́twɔ̀ nyaka mɛ chi nɛ nɛwú kɛ? Wáwák! Bɛbʉ́ kɛ bɛ́fʉɛ́rɛ́ ndǔ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ ɛyɔ ɛ́twɔ́ mɛ nɛ nɛwú. Ndu ɛchi nɔ, sɛ́ghɔ̀ yɛ kpoŋoroŋ bɛ bɛbʉ́ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́bɛ́bhɛ́ ɛ́chá. Bɛ́fʉɛ̀t ndu ɛrɨ́tí ɛbhé Mandɛm, bɛbʉ́ bɛ́twɔ̀ bho nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bɛ́bhɛ́ bɛcha.

Nɛnu ɛnɛn sɛ́nù nɛ bɛbʉ́

14Sɛ́rɨŋɨ bɛ ɛbhé chí ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́yɨ́ŋɨ́ bɛfóŋó ɛbhɛsɛ. Kɛ nchí chí nkwǎŋwaŋ anɛ achi ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́. 15Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀. Mpú kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́yàŋ bɛkʉ. Nchí kʉ chi nkúbhɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mpábhɛ́. 16Tɛ̌ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀ chi ɛbhɛn mbɨ́kɨ́ kɔŋ bɛkʉ, ɛyɔ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ nká bɛ ɛbhé chi ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ. 17Sayri sayri, puyɛ̌ chi mɛ kɛ nchí kʉ yɛ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ. Chi bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛchi mɛ antɨ. 18Ndɨ́ŋɨ́ yɛ bɛ yɛ̌ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ ɛpu ndǔ nɛpɛ́m ɛna mbɔ nkwǎŋwaŋ. Yɛ̌ bɛrɨ bɛpu fu mɛ antɨ. Yɛ̌ndu mbɔ́ŋɔ́ ntɨ bɛkʉ bɛrɨ, mmʉɛt apu mɛ. 19Mpú kʉ bɛrɨ ɛbhɛn mbɔ́ŋɔ́ ntɨ bɛkʉ. Kɛ nchí kʉ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn mpu yaŋ bɛkʉ. 20Kɛ mbák nchí kʉ chi bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn mpu yaŋ bɛkʉ, ɛyɔ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ, sayri sayri, puyɛ̌ chi mɛ kɛ nchí kʉ bɔ, chí bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛchi mɛ antɨ. 21Ɛchi yɛ chi mbɔ ɛbhé ndǔ nɛpɛ́m ɛna bɛ mpok mɛ́yàŋ bɛkʉ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ, ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ kɛ nchí kʉ. 22Nkɔŋ ɛbhé Mandɛm nɛ ntɨ ɛna nɛnkɛm. 23Kɛ ngɔ bɛ ɛbhé ɛchak ɛ́chí ndǔ amʉɛt ɛya ɛnɛ́ ɛ́nù nɛ nkaysi aya, ɛ́nkʉ nɔkɔ bɛ mbak ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛbhʉɛt ndǔ nɛpɛ́m ɛna. 24Ɛyá ɛnyu ɛnɛ́ ɛ́bɛp ɛcha! Chɔŋ agha ámfɛrɛ mɛ ndǔ bɛtaŋá nkaysi bɛkʉ bɛbʉ́ anɛ átwɔ̀ mɛ nɛ nɛwú? 25Bakak ámbák nɛ Mandɛm mmu ákʉ̀ nɔ bɛfʉɛt ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Kristo Acha ywɛsɛ ákʉ́.

Ɛchi yɛ bɛ ndǔ nkaysi aya, nchí ndǔ kɛsɛmɛ́ ɛbhé Mandɛm, kɛ ndǔ nɛpɛ́m ɛna mbɔ nkwǎŋwaŋ, nchí ndǔ kɛsɛm ɛbhé bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index