Search form

Nkwɔ Rom 7:1

Pɔ̌l ǎsɔt ɛrɨŋ ndǔ ɛbhé ɛnɛ ɛ́yɨ́ŋɨ́ nɛbhay

1Bɔ̌ma, bǎrɨŋɨ ɛbhe. Bǎrɨŋɨ yɛ bɛ ɛbhé ɛbhɔŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m mmu chi ndiɛrɛ mpok yi achi nɛpɛ́m?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index