Search form

Nkwɔ Rom 7:10

10Nkúbhɛ́ ɛbhé ɛnɛ Mandɛm áyàŋ nyaka bɛ ɛnkʉ mɛ mbɔ̌ŋ nɛpɛ́m ɛ́twɔ́ mɛ chi nɛ nɛwú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index