Search form

Nkwɔ Rom 7:11

11Ɛbhé ɛnɛ ɛchi mɛ antɨ ɛ́rɔ́bhɛ twɔ́ mɛ chi nɛ nɛwú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index