Search form

Nkwɔ Rom 7:12

12Sɛ́ghɔ̀ yɛ bɛ bɛbhé mɛnkɛm bɛchi nyáŋá. Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhé ɛ́rɛ̀m ɛchi nyáŋá, ɛ́chí chak, nɛ ɛrɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index