Search form

Nkwɔ Rom 7:13

13Kɛ ɛbhé ɛnɛ́ ɛchi ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ ɛ́twɔ̀ nyaka mɛ chi nɛ nɛwú kɛ? Wáwák! Bɛbʉ́ kɛ bɛ́fʉɛ́rɛ́ ndǔ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ ɛyɔ ɛ́twɔ́ mɛ nɛ nɛwú. Ndu ɛchi nɔ, sɛ́ghɔ̀ yɛ kpoŋoroŋ bɛ bɛbʉ́ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́bɛ́bhɛ́ ɛ́chá. Bɛ́fʉɛ̀t ndu ɛrɨ́tí ɛbhé Mandɛm, bɛbʉ́ bɛ́twɔ̀ bho nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bɛ́bhɛ́ bɛcha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index