Search form

Nkwɔ Rom 7:14

Nɛnu ɛnɛn sɛ́nù nɛ bɛbʉ́

14Sɛ́rɨŋɨ bɛ ɛbhé chí ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́yɨ́ŋɨ́ bɛfóŋó ɛbhɛsɛ. Kɛ nchí chí nkwǎŋwaŋ anɛ achi ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index