Search form

Nkwɔ Rom 7:15

15Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀. Mpú kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́yàŋ bɛkʉ. Nchí kʉ chi nkúbhɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mpábhɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index