Search form

Nkwɔ Rom 7:16

16Tɛ̌ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀ chi ɛbhɛn mbɨ́kɨ́ kɔŋ bɛkʉ, ɛyɔ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ nká bɛ ɛbhé chi ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index