Search form

Nkwɔ Rom 7:17

17Sayri sayri, puyɛ̌ chi mɛ kɛ nchí kʉ yɛ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ. Chi bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛchi mɛ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index