Search form

Nkwɔ Rom 7:18

18Ndɨ́ŋɨ́ yɛ bɛ yɛ̌ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ ɛpu ndǔ nɛpɛ́m ɛna mbɔ nkwǎŋwaŋ. Yɛ̌ bɛrɨ bɛpu fu mɛ antɨ. Yɛ̌ndu mbɔ́ŋɔ́ ntɨ bɛkʉ bɛrɨ, mmʉɛt apu mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index