Search form

Nkwɔ Rom 7:19

19Mpú kʉ bɛrɨ ɛbhɛn mbɔ́ŋɔ́ ntɨ bɛkʉ. Kɛ nchí kʉ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn mpu yaŋ bɛkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index