Search form

Nkwɔ Rom 7:2

2Nchí sɔt ɛrɨŋ ɛnɛ́ ngɔrɛ́ nɛbhay. Mpoknkɛm anɛ nnɛ́m achi nɛpɛ́m ɛbhé ɛ́gwɔ̀t yi nɛ nnɛ́m ɛyi. Kɛ mbák nnɛ́m agu, ɛbhé yɔ ɛ́pu pɛrɛ gwɔt yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index