Search form

Nkwɔ Rom 7:20

20Kɛ mbák nchí kʉ chi bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn mpu yaŋ bɛkʉ, ɛyɔ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ, sayri sayri, puyɛ̌ chi mɛ kɛ nchí kʉ bɔ, chí bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛchi mɛ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index