Search form

Nkwɔ Rom 7:21

21Ɛchi yɛ chi mbɔ ɛbhé ndǔ nɛpɛ́m ɛna bɛ mpok mɛ́yàŋ bɛkʉ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ, ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ kɛ nchí kʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index