Search form

Nkwɔ Rom 7:23

23Kɛ ngɔ bɛ ɛbhé ɛchak ɛ́chí ndǔ amʉɛt ɛya ɛnɛ́ ɛ́nù nɛ nkaysi aya, ɛ́nkʉ nɔkɔ bɛ mbak ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛbhʉɛt ndǔ nɛpɛ́m ɛna.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index