Search form

Nkwɔ Rom 7:24

24Ɛyá ɛnyu ɛnɛ́ ɛ́bɛp ɛcha! Chɔŋ agha ámfɛrɛ mɛ ndǔ bɛtaŋá nkaysi bɛkʉ bɛbʉ́ anɛ átwɔ̀ mɛ nɛ nɛwú?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index