Search form

Nkwɔ Rom 7:25

25Bakak ámbák nɛ Mandɛm mmu ákʉ̀ nɔ bɛfʉɛt ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Kristo Acha ywɛsɛ ákʉ́.

Ɛchi yɛ bɛ ndǔ nkaysi aya, nchí ndǔ kɛsɛmɛ́ ɛbhé Mandɛm, kɛ ndǔ nɛpɛ́m ɛna mbɔ nkwǎŋwaŋ, nchí ndǔ kɛsɛm ɛbhé bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index