Search form

Nkwɔ Rom 7:3

3Mbák ngɔrɛ́ achi nɛ mmu achak mpok nnɛ́m ábhʉɛ́t nɛpɛ́m, nɔ achi nkwɛnɛ́ bɛrwɔp. Kɛ mbák nnɛ́m agu, ɛbhé ɛnɛ́ ɛ́gwɔ́rɛ́ yi nɛ nnɛ́m ɛpu pɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ amfay yi. Nɛ mbák abhay mmǔ chak, apú bhak nkwɛnɛ́ bɛrwɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index