Search form

Nkwɔ Rom 7:4

4Bɔ̌ma, ɛnyu ɛyɔ kɛ ɛchi nɛ bhe. Ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ pɛrɛ bhɔ́ŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛka mbɔnyunɛ, bɛyɨŋɨ ɛbhé, bǎgú nyaka nɛ Kristo mpok yi agu ndǔ ɛkotákátí. Nɛ́nɛ, bǎbhat mmʉɛt nɛ mmu anɛ Mandɛm ákʉ́ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m bɛ ankʉ bhɛsɛ sɛ́mbák bo abhɛn sɛ́kʉ̀ bɛrɨ ndǔ bɛtok Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index