Search form

Nkwɔ Rom 7:5

5Mpok anɛ sɛ́kòŋo nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báyàŋ sɛnkʉ, ɛbhé ɛ́kú sɛ́ré ŋwaka bɛkʉ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ nɛ mmʉɛt ɛyɛsɛ bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɔ mɛntwɔ bhɛsɛ nɛ nɛwú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index