Search form

Nkwɔ Rom 7:6

6Kɛ nɛ́nɛ, ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ pɛrɛ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ bhɛsɛ mbɔnyunɛ, bɛyɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́gwɔ́rɛ́ nyaka bhɛsɛ, sɛ́rɔp chi mbɔ bawú. Nɛ́nɛ, sɛ́pɛt sɛ́pú ndǔ kɛsɛm bɛkoŋo mbi bɛbhé ɛbhɛn basɨŋɨ mbɔnyunɛ sɛ́rɔbhɛ koŋo chi mbi akɔ anɛ Ɛfóŋó Mandɛm átɔ̀ŋ bhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index