Search form

Nkwɔ Rom 7:7

Ɛbhé Mandɛm ɛ́kʉ̀ sɛ́ngɔ bɛbʉ́ bhɛsɛ

7Sɛ́ndɛ́m yɛ bɛ yi? Bɛbhʉɛrɛ ɛbhé chi bɛkʉ bɛbʉ́ kɛ? Wáwák! Ɛbhé kɛ ɛ́kʉ̀ bo mándɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɛbʉ́ bɛchi. Mbɔ ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ rɛm bɛ, “Ɔ́kɛ́ fyɛ ngoŋo ndǔ ɛnyɨŋɨ́ mmu” mbʉ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛchi ndu bɛfyɛ ngoŋo ndu ɛnyɨŋɨ mmu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index