Search form

Nkwɔ Rom 7:8

8Kɛ ɛbhé ɛyɔ ɛ́kʉ́ nyaka mfyɛ́ ngoŋo ndǔ mɛnyɨŋɨ́ bho mɛnyu nɛ mɛnyu. Mbák ɛbhé ɛ́pú, bɛbʉ́ bɛ́bhàk chi mbɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́gú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index