Search form

Nkwɔ Rom 7:9

9Mpok achi anɛ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhé ɛ́yàŋ bo mankʉ. Kɛ ndɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ ɛbhé, ngɔ́ bɛ nnáŋ nkwɛn nyaka ɛbhé, nɛ ngú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index