Search form

Nkwɔ Rom 8

Ɛnyǔ bo bákway bɛbhak ndu bákoŋo Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ

1Nɛ́nɛ, yɛ̌ mbi apu anɛ Mandɛm árɛm bɛ bo abhɛn bábhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo bákwɛn manyé. 2Nti achi bɛ, ɛbhé Ɛfóŋó Mandɛm mmu áchyɛ mɛ nɛpɛ́m ndu nchɛmɛ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo, ɛ́fɛ́rɛ́ mɛ ndǔ ɛbhé ɛnɛ́ ɛchyɛ bɛtaŋ bɛkʉ bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛ́twɔ chi nɛ nɛwú. 3Bɛbhɛ́ ɛbhɛn Mandɛm áchyɛ́ ntá Moses bɛ́bhɨ́kɨ́ kway nyaka bɛpɛmɛ bhɛsɛ ndǔ bɛbʉ́ nɛ ntí bɛ ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ mbɔ bakwǎŋwaŋ, sɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ nyaka bɛtaŋ bɛbhʉrɛ bhɔ. Mandɛm kɛ ápɛ́mɛ́ bhɛsɛ ndǔ átó mbɔŋ Mɔ́ywi, nɛ yí atwɔ́ fá amɨk nɛ nɛpɛmɛ́ nkwǎnwaŋ mmu ákʉ̀ bɛbʉ́. Nɛ ndu atwɔ́ ɛnyu yɔ, akʉ bɛ bɛbʉ́ bɛkɛpɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ amfǎy bho. 4Mandɛm ákʉ́ nɔ bɛ bɛsɛ bo sɛ́pú pɛrɛ kɔ chi ndǔ bɛtaŋ ɛbhɛsɛ babhɔŋ mbɔ ɛnyǔ bakwǎŋwaŋ bákʉ̀, kɛ sɛ́rɔbhɛ kɔ chí ndu bɛtaŋ abhɛn Ɛfóŋó Mandɛm, sɛ́mbɔ́ŋ mbi bɛbhak chak bɛsí bhi mbɔ ɛnyǔ bɛbhé Moses bɛ́yaŋ sɛ́mbak.

5Bo abhɛn bákʉ̀ chi bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ bɛkoŋo nɛpɛ́m bakwǎŋwaŋ, bábhʉ̀rɛ ntɨ chi ndǔ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛpɛ́m bakwǎŋwaŋ nɛ́yàŋ. Kɛ bo abhɛn bákʉ chi bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ bɛkoŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ árɛ̀m, bábhʉ̀rɛ ntɨ chi ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ákɔ́ŋɔ́. 6Mbák mmu abhʉ́rɛ́ ntɨ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báyaŋ, ɛyɔ ɛ́twɔ̀ yi chi nɛ nɛwú. Kɛ mbák mmu abhʉ́rɛ́ ntɨ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ áyaŋ, Mandɛm ǎchyɛ yi nɛpɛ́m nɛ kpák. 7Mmu anɛ akaysi chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báyàŋ bɛkʉ achí mǔmpap Mandɛm. Apú sɛptimʉɛt bɛkoŋo bɛbhé Mandɛm, nɛ apú kway bɛkʉ nɔ wáwák. 8Nɛ bo abhɛn bákòŋo chi nɛpɛ́m bakwǎŋwaŋ, bápú kway bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chyɛ Mandɛm maŋák.

9Kɛ be bǎpú koŋo nɛpɛ́m bakwǎŋwaŋ. Bǎkòŋo chi Ɛfóŋó Mandɛm tɛ̌ndu yi achi nɛ bhe. Mmu anɛ Ɛfóŋó Kristo apu nɛ yi apú mmu Kristo. 10Kɛ tɛ̌ndu Kristo achi nɛ bhe, yɛ̌ mmʉɛt ɛyɛka agǔgú ɛ̌ti bɛbʉ́, bɛfóŋó ɛbhɛka bɛchi nɛpɛ́m, mbɔnyunɛ Mandɛm ákʉ́ bǎchi chak bɛsí bhi. 11Tɛ̌ndu Ɛfóŋó Mandɛm mmu ákʉ́ Yesu Kristo áfú ndǔ nɛwú achi nɛ bhe, chɔŋ Mandɛm ankʉ mmʉɛt ɛyɛka ɛnɛ ɛ́gù nkwɔ ɛ́mpɛt ɛ́mbak nɛpɛ́m ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmu achi nɛ bhe.

12Bɔ̌ma, ɛnyɨŋ ɛchi ɛnɛ sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ, kɛ puyɛ̌ bɛ sɛbhɔŋ bɛkoŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báyàŋ bɛkʉ. 13Mbák mmu ywɛka ánkóŋó mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báyàŋ bɛkʉ, ǎgú. Kɛ mbák mǎnkoŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn Ɛfóŋó áyàŋ mǎnkʉ chɔŋ mǎmbɔŋ nɛpɛ́m. 14Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákòŋo Ɛfóŋó Mandɛm achí mmɔ́ Mandɛm. 15Ɛfóŋó Mandɛm áchyɛ́ bhe apú kʉ mǎmbak basɛm bɛ mǎmpɛt mǎmbɔŋ bɛ́chay. Ɛfóŋó Mandɛm ǎkʉ mǎmbak bɔ Mandɛm. Nɛ ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka ǎbhɨ̀ŋɨ yi bɛ, “Ɛta, Ɛtaya!” 16Ɛyɔ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ mbɔ̌ŋ Ɛfóŋó Mandɛm ǎchɛm nɛ batɨ yɛsɛ nɛ ǎkʉ sɛndɨŋɨ bɛ sɛchi bɔ Mandɛm. 17Nɛ tɛ̌ndu sɛ́chí bɔ Mandɛm, chɔŋ sɛ́mbɔŋ áfɔ́k anɛ yi ábhʉ́rɛ́ ntá bɔ̌bhi, nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ábhʉ̀rɛ ntá Kristo. Mbák sɛ́nká bɛ́chɛm mmʉɛt nɛ Kristo ndǔ ɛsɔŋɔri ɛyi, chɔŋ sɛ́nchɛm nɛ yi ndǔ kɛnɛ́m ɛki.

Mandɛm ǎbhʉrɛ kɛnɛ́m ntá yɛsɛ

18Bɛyɨŋɨ bɛsɔŋɔri ɛbhɛn sɛ́ghɔ́ nɛ́nɛ, bɛ́pú yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ mmu ákway bɛyɛnti nɛ kɛnɛ́m ɛkɛn Mandɛm ákʉ chɔŋ sɛ́mbɔ́ŋ. 19Mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ághókó mɛnkɛm mɛ́nòŋ nɛ bɛyǎ ɛkwak nywɔp ɛnɛn yi átɔŋ kpoŋoroŋ bo abhɛn bachi bɔ̌bhi. 20Ɛchi nɔ mbɔnyunɛ Mandɛm ákʉ́ bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi aghoko mɛ́mbák chí ndɛ́ndɛm. Puyɛ̌ bhɔ kɛ bɛ́yàŋ bɛbhak ɛnyu yɔ. Mandɛm mmu ághókó bhɔ kɛ ákʉ́ bɛ ɛ́mbák nɔ. Kɛ bɛrɨ bɛ́chí ambɨ. 21Nɛ ɛ́chí bɛ chɔŋ Mandɛm amfɛrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ághókó ndǔ kɛsɛm antɛn mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ bɔ mɛ́mpɔ́ɔ́ bɛ bɔ nkwɔ mɛ́mbɔ́ŋ mbi bɛbhɔŋ kɛnɛ́m mbɔ ɛnyǔ bɔ̌ Mandɛm bábhɔŋ kɛnɛ́m. 22Sɛ́rɨŋɨ bɛ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn Mandɛm ághókó bɛ́tòŋ mbɔ ngɔrɛ́ anɛ ághòk bɛbe mpok ánòŋsi. 23Nɛ puyɛ̌ chi ndiɛrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ághókó kɛ bɛ́ghòk bɛbe, mɛ́ntoŋ nɔkɔ. Bɛsɛ́ babhɔŋ bo Mandɛm achyɛ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mbɔ akap anɛ mbɨ anɛ́ átɔ̀ŋ bɛ chɔŋ sɛ́mbɔŋ kɛnɛ́m ɛkɛn kɛbhʉɛ́t ambɨ, sɛ́tòŋ nkwɔ, sɛnoŋ nɔkɔ bɛ Mandɛm ansɔt bɛsɛ amʉɛt mbɔ bɔ̌bhi. Nɔ chi bɛ anchyɛ bhɛsɛ mmʉɛ́t nkɔ. 24Mandɛm apɛ́mɛ́ bhɛsɛ, mpok sɛ́bhàka ntɨ nɛ yi. Mpok sɛ́ghɔ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́bhàka ntɨ arɛ́ sɛ́pú pɛrɛ rɔŋ ambɨ bɛbhaka ntɨ arɛ. Agha ákway bɛbhaka ntɨ ndu ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ánáŋ ábhɔ́ŋɔ́? 25Kɛ mbák sɛ́bháká ntɨ ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛbhɨkɨre ghɔ́, sɛ́rɔŋ ambɨ mɛnoŋ yɔ nɛ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ́.

26Ɛchi ɛnyumɔt bɛ ndu sɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ mɛnɨkmʉɛt mbɔ ɛnyu sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ǎkwak bhɛsɛ. Yímbɔŋ ǎnɨkmʉɛt ɛ̌ti yɛsɛ ansɔk nɔkɔ nsɔ́k ɛnyu ɛnɛ ɛ́chá ɛnyǔ mmu ánɨkmʉɛt nɛ ɛyɔŋɔ́nyu. 27Nɛ Mandɛm mmu árɨ́ŋɨ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi bhɛsɛ antɨ arɨ́ŋɨ́ nkwɔ nkaysi Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ, mbɔnyunɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ǎnɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti bo Mandɛm kɛ ǎkoŋo chi nkaysi Mandɛm.

28Sɛ́rɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí nɛ bhɛsɛ, Mandɛm ǎsɔt yɔ ankʉ bɛ́ ɛ́ntwɔ́ nɛ bɛrɨ ntá bo abhɛn bákɔŋ yi, bo abhɛn yi ábhɨ́ŋɨ́ bɛkoŋo nkaysi yi. 29Ɛ́chí nɔ mbɔnyunɛ Mandɛm anáŋ arɨ́ŋɨ́ nyaka bɔ̌bhi ambɨ ambɨ. Ndu ɛchi nɔ, áyap bɔ́ nkwɔ bɛkʉ bɛ mándɔp chi mbɔ Mɔ́ywi. 30Nɛ bo abhɛn yi áyábhɛ́, abhɨ́ŋɨ́ bhɔ nkwɔ. Nɛ akʉ bo abhɛn yi ábhɨ́ŋɨ́ mámbák chak bɛsí bhi, nɛ bo abhɛn yi akʉ mámbák chak, akʉ mámbɔ́ŋ mbi bɛbhak ndǔ nɛbhʉɛt kɛnókó yi nɛ yi.

Ɛkɔŋ Mandɛm nɛ bo abhɛn bábhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo

31Chɔŋ sɛ́mpɛt sɛ́ndɛm ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛchak? Mbák Mandɛm achi nɛ bhɛsɛ, agha ákway mɛnu nɛ bhɛsɛ ansɔt awɔ́nɛm? 32Mandɛm abhɨ́kɨ́ kɛm nyaka Mɔ́ywi bɛ akɛ bhɔŋ ɛsɔŋɔri. Arɔ yi bɛ ankwak bhɛsɛ mankɛm. Tɛ̌ndu yi áchyɛ́ nyaka yi ɛ̌ti yɛsɛ, sɛ́bhɨ́kɨ́ ghɔ bɛ chɔŋ anchyɛ bhɛsɛ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ áchyɛ? 33Agha akway bɛrɛm bɛ bo abhɛn Mandɛm ayabhɛ bɛ mambak abhi bákwɛ́n manyé? Mandɛm kɛ ákʉ̀ bhɔ mámbák chak. 34Agha ákway bɛrɛm bɛ mántɛ́msí bhɛsɛ? Chí Yesu Kristo mmu ágú nyaka kɛ Mandɛm akʉ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ achi ɛbhé awɔ́nɛm ɛywi, nɛ sayri sayri, ǎnɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti yɛsɛ kɛ? 35Agha ákway bɛfɛrɛ bhɛsɛ ndǔ ɛkɔŋ ɛnɛ Kristo ábhɔ́ŋɔ́ nɛ bhɛsɛ? Chi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́táŋá kɛ chi ɛsɔŋɔri? Chi nɛnyok ɛnɛn báchyɛ̀ bhɛsɛ kɛ chi nsay? Chi nchɛ́bhɛ́ ndɛn kɛ nɛpá anɛ bɔ bápà bhɛsɛ kɛ chi nɛwáy anɛ bo báyaŋ bɛway bhɛsɛ? 36Ɛ́chí mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ,

“Ɛ̌ti yɛ,

bo báyàŋ bɛway bhɛsɛ mpoknkɛm.

Básɔ̀t bhɛsɛ chi mbɔ ághɔ́ŋɔmɛ́n

anɛ báyà bɛrɔŋ bɛway.”

37Wáwák! Ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm ɛbhɛn bɛ́fakari nɛ bhɛsɛ, Kristo mmu ákɔ́ŋɔ́ bhɛsɛ ǎchyɛ bhɛsɛ awɔ́nɛm tontó. 38Ndɨ́ŋɨ́ bɛ yɛ̌nyɨŋ ɛ́pú kway bɛfɛrɛ bhɛsɛ ndǔ ɛkɔŋ ɛyi. Nɛwú nɛpu kway bɛkʉ nɔ. Sɛ́chí chi nɛpɛ́m, nɛ nɛpɛ́m nɛ́pú kway bɛkʉ nɔ. Bɔángɛl Mandɛm bápú kway bɛkʉ nɔ. Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfay bɛ́pú kway bɛkʉ nɔ. Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi nɛ́nɛ, nɛ ɛbhɛn bɛ́twɔ̀ ambɨ bɛ́pú kway bɛkʉ nɔ. 39Bɛtaŋtí mɛnyɨŋ bɛ́pú kway bɛkʉ nɔ. Yɛ̌ chí mfay, yɛ̌ chi mmɨk ápú kway bɛkʉ nɔ. Nɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ághókó mɛnkɛm yɛ ɛ́mɔt ɛpu kway bɛfɛrɛ bhɛsɛ ndǔ ɛkɔŋ ɛnɛ́ Mandɛm ábhɔ́ŋɔ́ nɛ bhɛsɛ ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo ákʉ́ ndu bɛkwak bhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index