Search form

Nkwɔ Rom 8:1

Ɛnyǔ bo bákway bɛbhak ndu bákoŋo Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ

1Nɛ́nɛ, yɛ̌ mbi apu anɛ Mandɛm árɛm bɛ bo abhɛn bábhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo bákwɛn manyé.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index