Search form

Nkwɔ Rom 8:10

10Kɛ tɛ̌ndu Kristo achi nɛ bhe, yɛ̌ mmʉɛt ɛyɛka agǔgú ɛ̌ti bɛbʉ́, bɛfóŋó ɛbhɛka bɛchi nɛpɛ́m, mbɔnyunɛ Mandɛm ákʉ́ bǎchi chak bɛsí bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index