Search form

Nkwɔ Rom 8:11

11Tɛ̌ndu Ɛfóŋó Mandɛm mmu ákʉ́ Yesu Kristo áfú ndǔ nɛwú achi nɛ bhe, chɔŋ Mandɛm ankʉ mmʉɛt ɛyɛka ɛnɛ ɛ́gù nkwɔ ɛ́mpɛt ɛ́mbak nɛpɛ́m ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmu achi nɛ bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index