Search form

Nkwɔ Rom 8:12

12Bɔ̌ma, ɛnyɨŋ ɛchi ɛnɛ sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ, kɛ puyɛ̌ bɛ sɛbhɔŋ bɛkoŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báyàŋ bɛkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index