Search form

Nkwɔ Rom 8:13

13Mbák mmu ywɛka ánkóŋó mɛnyɨŋ ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báyàŋ bɛkʉ, ǎgú. Kɛ mbák mǎnkoŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn Ɛfóŋó áyàŋ mǎnkʉ chɔŋ mǎmbɔŋ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index