Search form

Nkwɔ Rom 8:14

14Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákòŋo Ɛfóŋó Mandɛm achí mmɔ́ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index