Search form

Nkwɔ Rom 8:15

15Ɛfóŋó Mandɛm áchyɛ́ bhe apú kʉ mǎmbak basɛm bɛ mǎmpɛt mǎmbɔŋ bɛ́chay. Ɛfóŋó Mandɛm ǎkʉ mǎmbak bɔ Mandɛm. Nɛ ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka ǎbhɨ̀ŋɨ yi bɛ, “Ɛta, Ɛtaya!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index