Search form

Nkwɔ Rom 8:16

16Ɛyɔ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ mbɔ̌ŋ Ɛfóŋó Mandɛm ǎchɛm nɛ batɨ yɛsɛ nɛ ǎkʉ sɛndɨŋɨ bɛ sɛchi bɔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index