Search form

Nkwɔ Rom 8:17

17Nɛ tɛ̌ndu sɛ́chí bɔ Mandɛm, chɔŋ sɛ́mbɔŋ áfɔ́k anɛ yi ábhʉ́rɛ́ ntá bɔ̌bhi, nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ábhʉ̀rɛ ntá Kristo. Mbák sɛ́nká bɛ́chɛm mmʉɛt nɛ Kristo ndǔ ɛsɔŋɔri ɛyi, chɔŋ sɛ́nchɛm nɛ yi ndǔ kɛnɛ́m ɛki.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index