Search form

Nkwɔ Rom 8:18

Mandɛm ǎbhʉrɛ kɛnɛ́m ntá yɛsɛ

18Bɛyɨŋɨ bɛsɔŋɔri ɛbhɛn sɛ́ghɔ́ nɛ́nɛ, bɛ́pú yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ mmu ákway bɛyɛnti nɛ kɛnɛ́m ɛkɛn Mandɛm ákʉ chɔŋ sɛ́mbɔ́ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index