Search form

Nkwɔ Rom 8:19

19Mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ághókó mɛnkɛm mɛ́nòŋ nɛ bɛyǎ ɛkwak nywɔp ɛnɛn yi átɔŋ kpoŋoroŋ bo abhɛn bachi bɔ̌bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index