Search form

Nkwɔ Rom 8:2

2Nti achi bɛ, ɛbhé Ɛfóŋó Mandɛm mmu áchyɛ mɛ nɛpɛ́m ndu nchɛmɛ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo, ɛ́fɛ́rɛ́ mɛ ndǔ ɛbhé ɛnɛ́ ɛchyɛ bɛtaŋ bɛkʉ bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛ́twɔ chi nɛ nɛwú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index