Search form

Nkwɔ Rom 8:20

20Ɛchi nɔ mbɔnyunɛ Mandɛm ákʉ́ bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi aghoko mɛ́mbák chí ndɛ́ndɛm. Puyɛ̌ bhɔ kɛ bɛ́yàŋ bɛbhak ɛnyu yɔ. Mandɛm mmu ághókó bhɔ kɛ ákʉ́ bɛ ɛ́mbák nɔ. Kɛ bɛrɨ bɛ́chí ambɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index