Search form

Nkwɔ Rom 8:21

21Nɛ ɛ́chí bɛ chɔŋ Mandɛm amfɛrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ághókó ndǔ kɛsɛm antɛn mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ bɔ mɛ́mpɔ́ɔ́ bɛ bɔ nkwɔ mɛ́mbɔ́ŋ mbi bɛbhɔŋ kɛnɛ́m mbɔ ɛnyǔ bɔ̌ Mandɛm bábhɔŋ kɛnɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index