Search form

Nkwɔ Rom 8:22

22Sɛ́rɨŋɨ bɛ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn Mandɛm ághókó bɛ́tòŋ mbɔ ngɔrɛ́ anɛ ághòk bɛbe mpok ánòŋsi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index