Search form

Nkwɔ Rom 8:23

23Nɛ puyɛ̌ chi ndiɛrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ághókó kɛ bɛ́ghòk bɛbe, mɛ́ntoŋ nɔkɔ. Bɛsɛ́ babhɔŋ bo Mandɛm achyɛ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mbɔ akap anɛ mbɨ anɛ́ átɔ̀ŋ bɛ chɔŋ sɛ́mbɔŋ kɛnɛ́m ɛkɛn kɛbhʉɛ́t ambɨ, sɛ́tòŋ nkwɔ, sɛnoŋ nɔkɔ bɛ Mandɛm ansɔt bɛsɛ amʉɛt mbɔ bɔ̌bhi. Nɔ chi bɛ anchyɛ bhɛsɛ mmʉɛ́t nkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index