Search form

Nkwɔ Rom 8:24

24Mandɛm apɛ́mɛ́ bhɛsɛ, mpok sɛ́bhàka ntɨ nɛ yi. Mpok sɛ́ghɔ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́bhàka ntɨ arɛ́ sɛ́pú pɛrɛ rɔŋ ambɨ bɛbhaka ntɨ arɛ. Agha ákway bɛbhaka ntɨ ndu ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ánáŋ ábhɔ́ŋɔ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index