Search form

Nkwɔ Rom 8:25

25Kɛ mbák sɛ́bháká ntɨ ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛbhɨkɨre ghɔ́, sɛ́rɔŋ ambɨ mɛnoŋ yɔ nɛ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index