Search form

Nkwɔ Rom 8:26

26Ɛchi ɛnyumɔt bɛ ndu sɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ mɛnɨkmʉɛt mbɔ ɛnyu sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ǎkwak bhɛsɛ. Yímbɔŋ ǎnɨkmʉɛt ɛ̌ti yɛsɛ ansɔk nɔkɔ nsɔ́k ɛnyu ɛnɛ ɛ́chá ɛnyǔ mmu ánɨkmʉɛt nɛ ɛyɔŋɔ́nyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index