Search form

Nkwɔ Rom 8:27

27Nɛ Mandɛm mmu árɨ́ŋɨ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi bhɛsɛ antɨ arɨ́ŋɨ́ nkwɔ nkaysi Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ, mbɔnyunɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ǎnɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti bo Mandɛm kɛ ǎkoŋo chi nkaysi Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index