Search form

Nkwɔ Rom 8:28

28Sɛ́rɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí nɛ bhɛsɛ, Mandɛm ǎsɔt yɔ ankʉ bɛ́ ɛ́ntwɔ́ nɛ bɛrɨ ntá bo abhɛn bákɔŋ yi, bo abhɛn yi ábhɨ́ŋɨ́ bɛkoŋo nkaysi yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index