Search form

Nkwɔ Rom 8:29

29Ɛ́chí nɔ mbɔnyunɛ Mandɛm anáŋ arɨ́ŋɨ́ nyaka bɔ̌bhi ambɨ ambɨ. Ndu ɛchi nɔ, áyap bɔ́ nkwɔ bɛkʉ bɛ mándɔp chi mbɔ Mɔ́ywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index