Search form

Nkwɔ Rom 8:3

3Bɛbhɛ́ ɛbhɛn Mandɛm áchyɛ́ ntá Moses bɛ́bhɨ́kɨ́ kway nyaka bɛpɛmɛ bhɛsɛ ndǔ bɛbʉ́ nɛ ntí bɛ ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ mbɔ bakwǎŋwaŋ, sɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ nyaka bɛtaŋ bɛbhʉrɛ bhɔ. Mandɛm kɛ ápɛ́mɛ́ bhɛsɛ ndǔ átó mbɔŋ Mɔ́ywi, nɛ yí atwɔ́ fá amɨk nɛ nɛpɛmɛ́ nkwǎnwaŋ mmu ákʉ̀ bɛbʉ́. Nɛ ndu atwɔ́ ɛnyu yɔ, akʉ bɛ bɛbʉ́ bɛkɛpɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ amfǎy bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index