Search form

Nkwɔ Rom 8:30

30Nɛ bo abhɛn yi áyábhɛ́, abhɨ́ŋɨ́ bhɔ nkwɔ. Nɛ akʉ bo abhɛn yi ábhɨ́ŋɨ́ mámbák chak bɛsí bhi, nɛ bo abhɛn yi akʉ mámbák chak, akʉ mámbɔ́ŋ mbi bɛbhak ndǔ nɛbhʉɛt kɛnókó yi nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index